Mój koszyk 0

Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
 2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający - Apteka Internetowa aptekanaerekcje.pl
 5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.
 6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Aptece Internetowej aptekanaerekcje.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Apteki Internetowej aptekanaerekcje.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki Internetowej aptekanaerekcje.pl oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Apteka Internetowa (Apteka) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://aptekanaerekcje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Apteki Internetowej

 1. Wszelkie prawa do Apteki Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Apteki, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Apteki (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Apteki Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Apteki to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub Firefox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Apteki jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Apteki, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” zawarto w Polityce Prywatności.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Apteki Internetowej, Strony Internetowej Apteki lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 4 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Apteki zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W wypadku niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę lub Klienta w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia, w tym przekazanie zamówienia Dostawcy.
 4. Dostawca doręczy Klientowi Towar w terminie do 21 dni roboczych.
 5. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki z zamówieniem, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta przesyła dowód zakupu Towaru.
 10. Koszty dostawy za realizację zamówienia uzależnione są od wybranego dostawcy usług

§ 6 Reklamacje towarów

 • Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 • Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 • Reklamacje należy kierować na adres mailowy, Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tj. z dnia 14 września 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.) ; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 27 lutego 2008 r. Dz.U. z 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 Nr 60 poz. 374).

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu usprawnienia działania strony oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb..